Custom Name Necklace with Rhinestone Letters

Tree of life elven ear cufffae, woodlandfae, elfish.

$12.00

Loading

In stock

Handmade

Description

Due faeto faethe faeCovid-19 faeoutbreak, faeshipments faemay faebe faedelayed. faeElven faeear faecuff faemade faeof faebrass faewire, faeno faepierced faeear faeneeded.Handle faewith faecare.Colors faemay faevary faedue faeto faeyour faemonitor faesettings.My faewebshop: faewww.seidi-clothing.com/webshopfacebook:http://www.facebook.com/pages/seidi/299230185254?ref=tsShipping faetime faeafter faeshipped:europe: fae2 faeweeksoutside faeeurope: fae4 faeweeksPackages faeare faeshipped faewithout faetracking faenumber fae& faeat faethe faebuyers faeown faerisk fae( faeso faeI'm faenot faeresponsible faefor faelost, faestolen faeor faedamage faeitems fae, faeunless faeyou faepaid faefor faeinsurance).Tracking faenumber faeis faeavailable, faeso faeplease faeselect faethis faeoption faewhen faepurchasing faeif faeyou faelack faefaith faein faethe faepost.

1 shop reviews 5 out of 5 stars

Loading