Custom Name Necklace with Rhinestone Letters

fantasy, Bronze crystal pendulum fae pendant.

$10.00

Loading

In stock

Handmade

Description

Due faeto faethe faeCovid-19 faeoutbreak, faeshipments faemay faebe faedelayed. faePendant faeis faemade faewith faebronze faecolored faewire fae& faeacryl faecrystal. faeMeasurements faein fae2nd faepicture.Delivered faewith faean faebronze faechain, faebrown faeor faeblack faecotton faewax faecord faefrom fae1mm.Handle faewith faecare.Colors faemay faevary faedue faeto faeyour faemonitor faesettings.My faewebsite fae:WWW.SEIDI-CLOTHING.COMWebshop: faewww.seidi-clothing.com/webshopfacebook:https://www.facebook.com/seidiclothingShipping faetime faeafter faeshipped fae( faeThere faecan faebe faea faedelay faefrom fae1-2 faeweeks faeduring faeDecember fae& faeJanuary faebecause faeof faethe faeholidays):europe: fae1-2 faeweeksoutside faeeurope: fae1-4 faeweeks.Packages faeare faeshipped faeat faethe faebuyers faeown faerisk: faeso faeI'm faenot faeresponsible faefor faelost, faestolen faeor faedamage faeitems, faeunless faeyou faeselect faethe faeoption faetracking faenumber faewhen faeyou faecheckout.

1 shop reviews 5 out of 5 stars

Loading